Kávovar La Marzocco LINEA PB

Kávovar La Marzocco LINEA PB

Pome­no­va­nie mode­lu Linea PB pochá­dza z mena hlav­né­ho čini­te­ľa, kto­rý sa zaslú­žil o pre­sa­de­nie kon­cep­tu do sku­toč­nej podo­by — Pie­ro Bambi.

Kla­si­ka v kon­štrukč­nom pre­ve­de­ní, lesk­lé­ho nere­zu, vyba­ve­ná prí­stup­ným uží­va­teľ­ským pro­stre­dím pre kon­tro­lu tep­lo­ty boj­le­ru, množ­stva vody na čaj, počí­tad­la por­cií, auto­ma­tic­ké­ho čis­te­nia a ďal­ší­mi uži­toč­ný­mi funkciami.

AV/ auto­ma­tic­ká volumetrika

Baris­ta spus­tí extrak­ciu a prí­stroj ju zasta­ví na zákla­de vopred naprog­ra­mo­va­né­ho množ­stva vody pre­te­ka­jú­cej cez kávu, aby sa dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

Výbava:

  • sada vysoké nohy na kávovar LM Linea PB/KB 90
  • ohrev šálok na kávovar LM Linea PB/KB 90
  • baristické osvetlenie LM Linea/PB 2GR
  • mlynček Mahlkonig E65S

 


rozmer: 710x590xv533/mm/
Príkon: 4,6 kW
Kávový bojler: 3,4l
Parný bojler: 7l

Cena: 17.820 € s DPH

Verte profesionálom

Našim zákazníkom vypracujeme projekčné dispozičné riešenia rozmiestnenia zariadení pre nové priestory supermarketov a prevádzok kuchýň.

Telefón: +421 48 413 31 43, +421 905 131 167
E-mail: obchod@lawex.sk

Kontaktujte nás

Návrh projektu dispozície
vašej prevádzky je v cene